Menu Zavřeno
Táborový řád

Táborový řád:

Táborový řád určuje zásady, které jsou pro mne závazné, určují mé povinnosti a usměrňují mé chování v táboře.

 1. Vedoucí jsou moji starší rádcové – přátelé, kteří v táboře zastupují mé rodiče, odpovídají za mou bezpečnost a proto je dobrovolně poslouchám. Oslovuji je podle jejich přání a plním jejich pokyny. Obracím se na ně s plnou důvěrou, potřebuji-li jejich radu nebo pomoc.
 2. Všichni pracovníci tábora jsou moji starší kamarádi a tak, pokud mi něco vytknou, uposlechnu.
 3. Budu dodržovat denní program a zúčastním se všech programů oddílu nebo tábora. Bez vědomí vedoucího      odd. se od oddílu nevzdálím.
 4. Se všemi obyvateli tábora budu žít přátelsky. Ochotně a rád jim pomohu, budou-li moji pomoc potřebovat. Vyhnu se všem sporům a hádkám. Své případné spory budu řešit jen s pomocí svého odd.vedoucího.
 5. Rodičům budu psát nebo jiným způsobem podám zprávu nejméně jednou týdně. Dopisy budu odesílat prostřednictvím svého odd.vedoucího.
 6. Sportovní nářadí, pracovní pomůcky nebo jiný materiál si vypůjčuji prostřednictvím odd.vedoucího a zacházím s ním tak, abych jej nepoškodil. Škodu vzniklou svévolným zacházením uhradím.
 7. Zraním-li se nebo se cítím nemocen, oznámím to ihned svému odd.vedoucímu, který mě doprovodí na ošetřovnu. Ležím-li nemocen na ošetřovně tábora, plním pokyny zdravotního personálu.
 8. Při koupání na koupališti bezpodmínečně budu plnit pokyny svého odd.vedoucího nebo vedoucího koupání. Bez svolení svého odd.vedoucího nevstoupím do vody. Budu se koupat pouze se svým oddílem nebo při celotáborové akci. Do vody neskáču.
 9. Nápoje budu používat vždy pouze z označených zdrojů. Vodou nikdy neplýtvám. K pití použiji vždy např.kelímek.
 10. Do kuchyně a hospodářské části tábora (čistička, „kostka“ na bazénu, prostor kolem studní, „plecháč“ za sociálkou atp.) nemám vůbec přístup.
 11. Odpadky vyhazuji pouze do určených odpadkových košů, jídlo neodnáším z jídelny (terasy) a zbytky jídla vracím do kuchyně „zadním“ okénkem.
 12. Dbám, aby ve stanu nebo chatě, ve kterém bydlím, byla udržována čistota a pořádek. Čistotu a pořádek udržuji i v ostatních prostorách tábora a všude kde pobývám.
 13. Bez vyzvání nevstoupím do cizího stanu, chatky a místnosti vyhrazené pro vedoucí či pracovníky tábora.
 14. Vždy,to znamená i v noci,budu používat k potřebě jen záchodů.
 15. Znám význam lesa a proto jej chráním. Nikdy nenosím zápalky nebo jiný zdroj ohně a oheň rozdělávám se svolením svého odd.vedoucího a na místě k tomu určeném.
 16. Peníze, které jsem dostal z domova jako kapesné, si uložím prostřednictvím  svého vedoucího odd. u ved. tábora. Stejným způsobem si mohu uložit i jiné cennosti které sice na tábor nepatří, ale rodiče mi je do kufru přibalili (šperky, mobilní telefon, hudební elektronika atp). Všechny uložené věci si mohu prostřednictvím svého odd.ved. zapůjčit, pokud jejich použití nebude v rozporu s  programem oddílu či tábora (např.mobil. telefon o pol.klidu za účelem poslání SMS rodině). Pokud si např. mobilní telefon neuložím u vedení tábora a použiji ho např. po večerce může mi být odebrán, uschován a bude vrácen rodičům při příjezdu z tábora. Na odebrané věci se nevztahuje možnost zapůjčení.
 17. Celý tábor i jeho veškeré vybavení je mým přechodným domovem a proto se ke všemu chovám jako k vlastnímu, veškeré zařízení a vybavení používám pouze k tomu, k čemu je určeno. Nelezu okny, přes zábradlí, nesedím na něm, nevozím se na dveřích, netřískám s nimi atp.
 18. Do jídelny přicházím vždy umytý a chovám se v ní ukázněně. Na pravidelnou stravu chodím společně se svým odd. v určeném pořadí. Jídla si beru jen tolik, kolik sním. Přídavky se vydávají, až po vydání stravy celému táboru.
 19. Po dobu svého pobytu v táboře budu plnit ustanovení táborového řádu a plnit pokyny pracovníků tábora. Budu pečovat o své zdraví, abych se mohl vrátit zdráv ke svým rodičům.

21.3.2005    Pavel Kubík